PODMÍNKY ZPRACOVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ firmy Roman Rybníček, IČ: 455 81 681, Ostrovní 61, 500 09 Hradec Králové – Svinary,

podle čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), s účinností od 25. května 2018 (dále jen nařízení):
Vás v souladu s čl. 12 (GDPR) těmito podmínkami, jako své obchodní partnery informuji, o zpracování Vašich osobních údajů.

1. Druhy osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování.

Druhy osobních údajů:
zpracovávám Vaše identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, rodné číslo, které může být v případě OSVČ shodné s jejím DIČ, IČ, adresu trvalého pobytu nebo kontaktní adresu) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu), které slouží k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci. Pokud jsou mými obchodními partnery právnické osoby, zpracovávám tyto osobní údaje ve vztahu k osobám, s nimiž komunikuji, jako s oprávněnými osobami mých obchodních partnerů.

Dále zpracovávám údaje o Vašem bankovním spojení. Pokud mi v průběhu trvání naší spolupráce poskytnete další údaje, potřebné k plnění smlouvy, které budou mít charakter osobních údajů, ve smyslu nařízení, vztahují se na ně tyto podmínky také.

Účel zpracování osobních údajů:
účelem zpracování osobních údajů je plnění mých povinností, vyplývajících z právního vztahu k mým obchodním partnerům a obecně závazných právních předpisů.

Právní základ zpracování osobních údajů:
Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti, např. registrační a oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům.

2. Skupiny příjemců osobních údajů.

Osobní údaje osob podle bodu 1 těchto podmínek mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s mým plněním zákonem stanovených práv a povinností.

3. Článek 12 GDPR.

S osobními údaji osob podle bodu 1 těchto podmínek bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů s účinností od 25. května 2018.


V Hradci Králové 13.6.2018